خدایا :


به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم


و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم


بگذار تا آنرا من خود انتخاب کنم


اما آنچنان که تو دوست داری


آمین