برقی از منزل لیلی

۱.اللهم رد کل غریب ...

 

۲. مهر و وفا بکن مکن جور و جفا نگار من

   خنده ی خود مبین ببین گریه ی زار زار من

 

۳.سنگ دلا چرا دگر جور و جفا نمیکنی

  جور وجفا بکن اگر مهر و وفا نمیکنی

 

  تیر غمم زدی به جان تا که به خون نشانیم

  هر چه کنی بکن بتا  زانکه خطا نمیکنی

 

 

 

پراکنده

۱.سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار

  سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

 

۲.کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق

  تا دمی چند که ماندست غنیمت شمرند

 

۳.چشم باز و گوش باز و این عمی

  حیرتم از چشم بندی خدا

 

۴.هنر فهم کلام بخردان است

  نه سعی و کوشش اندر رد آن است

 

۵. به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

  که مرده ایم به داغ بلند بالایی

منازل‌السائرین

قطعاتی از کتاب منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری

منزل اول:یقظه و بیداری

منزل دوم :توبه

ـقال الله تعالی : و من لم یتب فاولئک هم الظالمون

  و آنکس که گستاخی کند و توبه نکند پس چنین افرادی هما ن ظالمان هستند.

ازین آیه در می یابیم که آنه توبه کند صفت ظلم ازو برداشته شده.

و توبه تصحیح نمیشود مگر بعد از شناخت گناه به این شیوه که در گناه به سه چیز نظر کند:

۱.اینکه با انجام گناه ا لباس عصمت  و پاکی از او سلب می شود

۲.با اینحال با انجام گناه او خوشحالی می کند

۳.و او از تدارک و جبران  سستی می کند

مع یقینک بنظر الحق الیک

در حالیکه یقین دارد خدا او را میبیند.

 

 

عبد

الهی

قلبی محجوب

و نفسی معیوب

وعقلی مغلوب

و هوایی غالب

و طاعتی کثیر

و معصیتی کثیر

و لسانی مقر بالذنوب

فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب 

اغفر ذنوبی کلها بحرمه محمد و آل محمد

یا غفار

یا غفار

یا غفار

برحمتک یا ارحم الراحمین

 

پ ن : دلم برای خودم  همان من من تنگ شده هرچقدر می گردم پیدایش نمی کنم 

الهی من لی غیرک  جز تو که را دارم؟

درین گرداب غرقم مرا دریاب

 

سلام نام خداست

۱.بیا کز پا فتادم دستگیری کن ضعیفان را

  که تا مردم نپندارند یار غافلی دارم

 

۲.  دلم موسیقی بی وزن می خواهد

 

۳. از خاک بر آمدیم و در خاک شویم

 

۴.گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

 

 خیلی خیلی خیلی

 

۵.این محنتی که می کشم در تنگی قفس

  کفران نعمتیست که در باغ کرده ام

 

 

 

 

اگر یادتان ماند و باران گرفت
دعایی برای بیابان کنید